Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja w sprawie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z nowotworem piersi

22-10-2020

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2020 r. Poz. 1398 ze zm.), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Ciemna 6, 31-053  Kraków zaprasza do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,  na obszarze województwa małopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. Z 2017 r. Poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. Ww. Ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie papierowej.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, adres: ul. Józefa 21, 31-053 Kraków od dnia 21 października 2020 r. do dnia 10 grudnia 2020 r., w godzinach 8:00 – 16:00 lub na stronie MOW NFZ.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2012 rok  proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.11.2020 roku. Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku..

Wnioskujący może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: "Usunięcie braków formalnych wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej."

Małopolski OW NFZ

Wszystkie aktualności