Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Jak wyrobić kartę EKUZ

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście:

Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Batorego 24

Umów się na wiztę na konkretny dzień i godzinę 

Delegatury Oddziału

  • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
  • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81
  • Tarnów Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05
  • Punkt Obsługi MOW NFZ w Chrzanowie – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19, Chrzanów. Karty wydawane są w poniedziałki i czwartki od 8.00 – 16.00 oraz w piątki od 12.00 - 16.00

Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie naszego Oddziału lub w Delegaturach rozpatrywane są „od ręki" (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie przedłożonych do wniosków dokumentów).

pocztą:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków lub na adres najbliższej delegatury z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ".

faksem:

fax. 12- 29-88-336

pocztą elektroniczną:

  •  

Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.

Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej). Wobec powyższego prosimy o przesłanie czytelnie podpisanego wniosku ze wskazanym adresem na który zostanie wysłana wygenerowana karta.

Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku wpływu wniosku do niewłaściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział ten przekaże wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.